سایت های ورزشی
۱- دکتر حمید قاسمی ۲- دکتر سارا کشکر ۳- شرکت ایده پزشکی آرتیمان
۴-  آزمون های کارشناسی ارشد تربیت بدنی ۵- پژوهشکده تربیت بدنی بسیج  ۶-انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی 
۷-  سایت حرکت ۸- انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی  ۹ -مشاوره و تحلیل آمار پایان نامه
۱۰-  مؤسسه همگامان عصر ورزشی  ۱۱- سازمان ورزش بسیج  ۱۲- انتشارات بامداد کتاب
۱۳- فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران ۱۴- دانشجویان تربیت بدنی اسپورتیو   ۱۵ – انتشارات حتمی 
 ۱۶- تربیت بدنی و علوم ورزشی  ۱۷- اکبر چمنی  ۱۸- فروشگاه آنلاین کتب تربیت بدنی                  
 ۱۹-  انجمن علمی پزشکی ورزشی  ۲۰- کاوش در ورزش  ۲۱ – فروشگاه اینترنتی ورزشی پیشکوه
 ۲۲- انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران  ۲۳- انتشارات شهر دانش  ۲۴- انجمن پزشکان ورزشی ایران
 ۲۵- انتشارات شمال پایدار  ۲۶ – دکتر رضا شجیع
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

حامی پردیس مجازی ورزش ایران
پیام امام خامنه ای در آغاز سال96
فرهنگی و مذهبی
پیوندها