فایل های جدید در حال بارگذاری بوده و در آینده نزدیک لینک های مربوطه فعال خواهد شد

توجه:

برای باز کردن فایلهای کتابهای درسی لازم است ابتدا کلید این فایلها بر روی سیستم عامل شما نصب گردد. برنامه نصب کلید  را از اینجادانلود نمایید. پس از دانلود برنامه روی فایل نصب کلیک نموده برنامه نصب از شما میخواهد تا مواردی را مشخص کرده و تایید نمایید. نیازی به تغییر هیچیک از موارد وجود ندارد  Next را انتخاب کنید رمز کلید را بصورت ۱۲۳۴۵۶ وارد کرده و بر روی دستور Nextکلیک کنید تا تایید نهایی نصب کلید را مشاهده کنید. در پایان بر روی دستور Finishکلیک نموده و برای مشاهده کتابها از نرم افزار Adobe Acrobat یا برنامه  Adobe Reader استفاده نمایید.

ردیف    جهت دانلود فایل مورد نظر، روی عنوان آن کلیک نمایید
۱ لوح آموزشی تربیت بدنی سال اول دبستان – شماره ۱
۲ لوح آموزشی تربیت بدنی سال اول دبستان – شماره ۲
۳ لوح آموزشی تربیت بدنی سال اول دبستان – شماره ۳
۴ لوح آموزشی تربیت بدنی سال اول دبستان – شماره ۴
۵ لوح آموزشی تربیت بدنی سال اول دبستان – شماره ۵
۶ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت ۱
۷ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت ۲
۸ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت ۳
۹ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت ۴
۱۰ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت ۵
۱۱ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت ۶
۱۲ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت ۷
۱۳ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت ۸
۱۴ لوح آموزشی تربیت بدنی سال دوم دبستان – شماره ۱
۱۵ لوح آموزشی تربیت بدنی سال دوم دبستان – شماره ۲
۱۶ لوح آموزشی تربیت بدنی سال دوم دبستان – شماره ۳
۱۷ لوح آموزشی تربیت بدنی سال دوم دبستان – شماره ۴
۱۸ لوح آموزشی تربیت بدنی سال دوم دبستان – شماره ۵
۱۹ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت ۱
۲۰ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت ۲
۲۱ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت ۳
۲۲ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت ۴
۲۳ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت ۵
۲۴ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت ۶
۲۵ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت ۷
۲۶ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت ۸
۲۷ لوح آموزشی تربیت بدنی سال سوم دبستان – شماره ۱
۲۸ لوح آموزشی تربیت بدنی سال سوم دبستان – شماره ۲
۲۹ لوح آموزشی تربیت بدنی سال سوم دبستان – شماره ۳
۳۰ لوح آموزشی تربیت بدنی سال سوم دبستان – شماره ۴
۳۱ لوح آموزشی تربیت بدنی سال سوم دبستان – شماره ۵
۳۲ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی سوم دبستان – قسمت ۱
۳۳ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی سوم دبستان – قسمت ۲
۳۴ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی سوم دبستان – قسمت ۳
۳۵ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی سوم دبستان – قسمت ۴
۳۶ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی سوم دبستان – قسمت ۵
۳۷ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی سوم دبستان – قسمت ۶
۳۸ لوح آموزشی تربیت بدنی سال چهارم دبستان – شماره ۱
۳۹ لوح آموزشی تربیت بدنی سال چهارم دبستان – شماره ۲
۴۰ لوح آموزشی تربیت بدنی سال چهارم دبستان – شماره ۳
۴۱ لوح آموزشی تربیت بدنی سال چهارم دبستان – شماره ۴
۴۲ لوح آموزشی تربیت بدنی سال چهارم دبستان – شماره ۵
۴۳ لوح آموزشی تربیت بدنی سال چهارم دبستان – شماره ۶
۴۴ لوح آموزشی تربیت بدنی سال چهارم دبستان – شماره ۷
۴۵ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی چهارم دبستان – قسمت ۱
۴۶ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی چهارم دبستان – قسمت ۲
۴۷ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی چهارم دبستان – قسمت ۳
۴۸ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی چهارم دبستان – قسمت ۴
۴۹ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی چهارم دبستان – قسمت ۵
۵۰ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی چهارم دبستان – قسمت ۶
۵۱ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره ۱
۵۲ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره ۲
۵۳ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره ۳
۵۴ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره ۴
۵۵ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره ۵
۵۶ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره ۶
۵۷ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره ۷
۵۸ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره ۸
۵۹ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت ۱
۶۰ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت ۲
۶۱ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت ۳
۶۲ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت ۴
۶۳ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت ۵
۶۴ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت ۶
۶۵ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت ۷
۶۶ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت ۸
۶۷ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی ششم دبستان – قسمت ۱
۶۸ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی ششم دبستان –قسمت ۲
۶۹ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی ششم دبستان – قسمت ۳
۷۰ دفتر کار معلمان تربیت بدنی متوسطه
۷۱ استانداردهای اماکن آموزش و پرورش
۷۲ شیوه نامه ایمن سازی فضا و تجهیزات ورزشی مدارس کشور
۷۳  
۷۴  
۷۵  
۷۶  
۷۷  
۷۸  
۷۹  
۸۰  
۸۱  
۸۲  
۸۳  
۸۴  
۸۵  
۸۶  
۸۷  
۸۸  
۸۹  
۹۰  
۹۱  
۹۲  
۹۳  
۹۴  
۹۵  
۹۶  
۹۷  
۹۸  
۹۹
۱۰۰

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

عبارت امنیتی را وارد کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ارسال دیدگاه