مرکز آموزش مدیریت ورزش
جهت مشاهده فایلهای آموزشی روی عکس زیر کلیک نمایید سؤال: چگونه می توانیم فایلهای آموزشی خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران در سطح کشور اطلاع رسانی نماییم و آیا اطلاع رسانی هزینه ای در بر خواهد داشت؟ جواب: جهت انتشار فایلهای آموزشی شما با ذکر نام  نویسنده در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، فایل ها را به ایمیل مدیر ...
موضوع : مرکز آموزش تاریخ : ۱۴ فروردین ۱۳۹۳

ادامه مطلب

مرکز آموزش فیزیولوژی ورزش
جهت مشاهده فایلهای آموزشی روی عکس زیر کلیک نمایید سؤال: چگونه می توانیم فایلهای آموزشی خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران در سطح کشور اطلاع رسانی نماییم و آیا اطلاع رسانی هزینه ای در بر خواهد داشت؟ جواب: جهت انتشار فایلهای آموزشی شما با ذکر نام  نویسنده در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، فایل ها را به ایمیل مدیر ...
موضوع : مرکز آموزش تاریخ : ۱۴ فروردین ۱۳۹۳

ادامه مطلب

مرکز آموزش روانشناسی ورزشی
جهت مشاهده فایلهای آموزشی روی عکس زیر کلیک نمایید سؤال: چگونه می توانیم فایلهای آموزشی خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران در سطح کشور اطلاع رسانی نماییم و آیا اطلاع رسانی هزینه ای در بر خواهد داشت؟ جواب: جهت انتشار فایلهای آموزشی شما با ذکر نام  نویسنده در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، فایل ها را به ایمیل مدیر ...
موضوع : مرکز آموزش تاریخ : ۱۴ فروردین ۱۳۹۳

ادامه مطلب

مرکز آموزش رفتار حرکتی
جهت مشاهده فایلهای آموزشی روی عکس زیر کلیک نمایید سؤال: چگونه می توانیم فایلهای آموزشی خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران در سطح کشور اطلاع رسانی نماییم و آیا اطلاع رسانی هزینه ای در بر خواهد داشت؟ جواب: جهت انتشار فایلهای آموزشی شما با ذکر نام  نویسنده در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، فایل ها را به ایمیل مدیر ...
موضوع : مرکز آموزش تاریخ : ۱۴ فروردین ۱۳۹۳

ادامه مطلب

مرکز آموزش بیومکانیک ورزشی
جهت مشاهده فایلهای آموزشی روی عکس زیر کلیک نمایید سؤال: چگونه می توانیم فایلهای آموزشی خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران در سطح کشور اطلاع رسانی نماییم و آیا اطلاع رسانی هزینه ای در بر خواهد داشت؟ جواب: جهت انتشار فایلهای آموزشی شما با ذکر نام  نویسنده در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، فایل ها را به ایمیل مدیر ...
موضوع : مرکز آموزش تاریخ : ۱۴ فروردین ۱۳۹۳

ادامه مطلب

مرکز آموزش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
جهت مشاهده فایلهای آموزشی روی عکس زیر کلیک نمایید سؤال: چگونه می توانیم فایلهای آموزشی خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران در سطح کشور اطلاع رسانی نماییم و آیا اطلاع رسانی هزینه ای در بر خواهد داشت؟ جواب: جهت انتشار فایلهای آموزشی شما با ذکر نام  نویسنده در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، فایل ها را به ایمیل مدیر ...
موضوع : مرکز آموزش تاریخ : ۱۴ فروردین ۱۳۹۳

ادامه مطلب

در دست ساخت
موضوع : مرکز آموزش تاریخ : ۰۴ آبان ۱۳۹۲

ادامه مطلب

حامی پردیس مجازی ورزش ایران
پیام امام خامنه ای در آغاز سال96
فرهنگی و مذهبی
پیوندها