کتابهای جدید تربیت بدنی عمومی
جهت مشاهده لیست کتابها روی عکس زیر کلیک نمایید   سؤال: چگونه می توانیم کتابهای جدید خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران اطلاع رسانی نماییم ؟ جواب: جهت انتشار اخبار کتابهای جدید در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، موارد خواسته شده زیر را از طریق صفحه ارسال خبر (اینجا)   به مدیر سایت ارسال نمایید تا در اسرع وقت علاوه ...
موضوع : کتب جدید تاریخ : ۱۹ بهمن ۱۳۹۳

ادامه مطلب

کتابهای جدید آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
جهت مشاهده لیست کتابها روی عکس زیر کلیک نمایید سؤال: چگونه می توانیم کتابهای جدید خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران اطلاع رسانی نماییم ؟ جواب: جهت انتشار اخبار کتابهای جدید در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، موارد خواسته شده زیر را از طریق صفحه ارسال خبر (اینجا)   به مدیر سایت ارسال نمایید تا در اسرع وقت علاوه ...
موضوع : کتب جدید تاریخ : ۱۳ فروردین ۱۳۹۳

ادامه مطلب

کتابهای جدید بیومکانیک ورزشی
جهت مشاهده لیست کتابها روی عکس زیر کلیک نمایید سؤال: چگونه می توانیم کتابهای جدید خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران اطلاع رسانی نماییم ؟ جواب: جهت انتشار اخبار کتابهای جدید در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، موارد خواسته شده زیر را از طریق صفحه ارسال خبر (اینجا)   به مدیر سایت ارسال نمایید تا در اسرع وقت علاوه ...
موضوع : کتب جدید تاریخ : ۱۳ فروردین ۱۳۹۳

ادامه مطلب

کتابهای جدید رفتار حرکتی
جهت مشاهده لیست کتابها روی عکس زیر کلیک نمایید   سؤال: چگونه می توانیم کتابهای جدید خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران اطلاع رسانی نماییم ؟ جواب: جهت انتشار اخبار کتابهای جدید در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، موارد خواسته شده زیر را از طریق صفحه ارسال خبر (اینجا)   به مدیر سایت ارسال نمایید تا در اسرع وقت علاوه ...
موضوع : کتب جدید تاریخ : ۱۳ فروردین ۱۳۹۳

ادامه مطلب

کتابهای جدید روانشناسی ورزشی
جهت مشاهده لیست کتابها روی عکس زیر کلیک نمایید    سؤال: چگونه می توانیم کتابهای جدید خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران اطلاع رسانی نماییم ؟ جواب: جهت انتشار اخبار کتابهای جدید در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، موارد خواسته شده زیر را از طریق صفحه ارسال خبر (اینجا)   به مدیر سایت ارسال نمایید تا در اسرع وقت علاوه ...
موضوع : کتب جدید تاریخ : ۱۳ فروردین ۱۳۹۳

ادامه مطلب

کتابهای جدید فیزیولوژی ورزش
جهت مشاهده لیست کتابها روی عکس زیر کلیک نمایید    سؤال: چگونه می توانیم کتابهای جدید خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران اطلاع رسانی نماییم ؟ جواب: جهت انتشار اخبار کتابهای جدید در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، موارد خواسته شده زیر را از طریق صفحه ارسال خبر (اینجا)   به مدیر سایت ارسال نمایید تا در اسرع وقت علاوه ...
موضوع : کتب جدید تاریخ : ۱۳ فروردین ۱۳۹۳

ادامه مطلب

کتابهای جدید مدیریت ورزش
جهت مشاهده لیست کتابها روی عکس زیر کلیک نمایید سؤال: چگونه می توانیم کتابهای جدید خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران اطلاع رسانی نماییم ؟ جواب: جهت انتشار اخبار کتابهای جدید در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، موارد خواسته شده زیر را از طریق صفحه ارسال خبر (اینجا)   به مدیر سایت ارسال نمایید تا در اسرع وقت علاوه ...
موضوع : کتب جدید تاریخ : ۱۳ فروردین ۱۳۹۳

ادامه مطلب

حامی پردیس مجازی ورزش ایران
پیام امام خامنه ای در آغاز سال96
فرهنگی و مذهبی
پیوندها