کتابچه های مشترک (شامل مقالات گرایش های مختلف تربیت بدنی)
جهت مشاهده و دانلود مقالات روی عکس زیر کلیک نمایید  سؤال: چگونه می توانیم مقالات خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران در سطح کشور اطلاع رسانی نماییم : جواب: جهت انتشار مقالات شما با ذکر نام  نویسنده در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، فایل مقالات را از طریق صفحه ارسال خبر (اینجا) به مدیر سایت ارسال نمایید تا در اسرع وقت ...
موضوع : بانک مقالات تاریخ : ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

ادامه مطلب

مقالات مدیریت ورزشی
جهت مشاهده و دانلود مقالات روی عکس زیر کلیک نمایید    سؤال: چگونه می توانیم مقالات خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران در سطح کشور اطلاع رسانی نماییم : جواب: جهت انتشار مقالات شما با ذکر نام  نویسنده در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، فایل مقالات را از طریق صفحه ارسال خبر (اینجا) به مدیر سایت ارسال نمایید تا در اسرع ...
موضوع : بانک مقالات تاریخ : ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

ادامه مطلب

مقالات فیزیولوژی ورزشی
جهت مشاهده و دانلود مقالات روی عکس زیر کلیک نمایید   سؤال: چگونه می توانیم مقالات خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران در سطح کشور اطلاع رسانی نماییم : جواب: جهت انتشار مقالات شما با ذکر نام  نویسنده در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، فایل مقالات را از طریق صفحه ارسال خبر (اینجا) به مدیر سایت ارسال نمایید تا در اسرع وقت ...
موضوع : بانک مقالات تاریخ : ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

ادامه مطلب

مقالات روان شناسی ورزشی
جهت مشاهده و دانلود مقالات روی عکس زیر کلیک نمایید  سؤال: چگونه می توانیم مقالات خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران در سطح کشور اطلاع رسانی نماییم : جواب: جهت انتشار مقالات شما با ذکر نام  نویسنده در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، فایل مقالات را از طریق صفحه ارسال خبر (اینجا) به مدیر سایت ارسال نمایید تا در اسرع وقت ...
موضوع : بانک مقالات تاریخ : ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

ادامه مطلب

مقالات رفتار حرکتی
جهت مشاهده و دانلود مقالات روی عکس زیر کلیک نمایید  سؤال: چگونه می توانیم مقالات خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران در سطح کشور اطلاع رسانی نماییم : جواب: جهت انتشار مقالات شما با ذکر نام  نویسنده در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، فایل مقالات را از طریق صفحه ارسال خبر (اینجا) به مدیر سایت ارسال نمایید تا در اسرع وقت ...
موضوع : بانک مقالات تاریخ : ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

ادامه مطلب

مقالات بیومکانیک ورزشی
جهت مشاهده و دانلود مقالات روی عکس زیر کلیک نمایید  سؤال: چگونه می توانیم مقالات خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران در سطح کشور اطلاع رسانی نماییم : جواب: جهت انتشار مقالات شما با ذکر نام  نویسنده در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، فایل مقالات را از طریق صفحه ارسال خبر (اینجا) به مدیر سایت ارسال نمایید تا در اسرع وقت ...
موضوع : بانک مقالات تاریخ : ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

ادامه مطلب

مقالات آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
جهت مشاهده و دانلود مقالات روی عکس زیر کلیک نمایید  سؤال: چگونه می توانیم مقالات خود را از طریق سایت پردیس مجازی ورزش ایران در سطح کشور اطلاع رسانی نماییم : جواب: جهت انتشار مقالات شما با ذکر نام  نویسنده در سایت پردیس مجازی ورزش ایران، فایل مقالات را از طریق صفحه ارسال خبر (اینجا) به مدیر سایت ارسال نمایید تا در اسرع وقت ...
موضوع : بانک مقالات تاریخ : ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

ادامه مطلب

حامی پردیس مجازی ورزش ایران
پیام امام خامنه ای در آغاز سال96
فرهنگی و مذهبی
پیوندها